การบริการของเรา

EPC: อาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก

ขนาดกำลังการผลิต ไม่เกิน 30 kVA

EPC: อาคารพาณิชย์ขนาดกลาง

ขนาดกำลังการผลิต ระหว่าง 30 kVA – 200 kVA

EPC: โรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดกำลังการผลิต ตั้งแต่ 200 kVA ขึ้นไป

O&M: บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

ตรวจสอบการผลิตไฟฟ้า บำรุงรักษาให้ระบบผลิตเต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน